Açık Rıza Beyanı Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ

 

Alija İzetbegoviç Caddesi Mansuroğlu Mah. No:33 Lia Residanse  Bayraklı/İZMİR adresinde mukim ‘’ CRONOC YAZILIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’’  (“Şirket”) ’in aydınlatma metnini, kişisel verileri koruma politikasını ve okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerimin Şirket tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

 

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği gibidir;
      Kimlik Bilgileriniz (T.C. kimlik / yabancı kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz )
      İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, elektronik posta adresiniz )
      Finans Bilgileri (Faturalandırma ve ödeme bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, vergi kimlik numarası, vergi dairesi bilgisi, fatura, sevk irsaliyeleri, imza sirküleri, teslim tesellüm belgeleri üzerinde yer alan kişisel bilgiler, üçüncü kişiler ile yapılan sözleşme eklerinde yer alan bilgiler)
      Pazarlama bilgileriniz ( Alışveriş geçmişiniz, çerez kayıtları )
      Hukuki İşlem Bilgileri (İlgili kişiler ile olan hukuki irtibat ve sunulan hizmetler, hukuki uyuşmazlıklar kapsamında mahkemeler, savcılıklar, arabulucular, hakem heyetleri, adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler,
 
      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Şirket faaliyetleri kapsamında düzenlen belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız, randevu oluşturulması, şirketle iletişim sağlanması ve talep şikayet süreçlerinin takibi sırasında basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla şirket internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ve görsel medyada, videolar/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)
      Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Görüntü kaydı alan kamera kayıt bilgileriniz, güvenlik çıkış defter bilgileri, tutulan formlardaki bilgiler, araç plaka bilgileri),
      Talep ve Şikayet Bilgisi (İlgili kişilerin, elektronik ve fiziki ortamlardan toplanan bilgiler ve kayıtlar, internet ve sosyal medya, online kanallar, yönetim sürecine dair bilgiler)
 
Yukarıda belirtilen verileriniz aşağıda amaçlarla işlenmektedir;
·         mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi,
·         iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
·         müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
·         müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
·         ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
·         Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
·         Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
·         Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
·         Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
·         Ücret Politikasının Yürütülmesi
·         Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini  amacıyla KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerimin 15 (onbeş) yıl yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacağını, bunun yanında Şirket bünyesinde alınan kamera kaydı verilerimin 3 ( üç ) ay süre ile saklanacağını,  ve yine aktarıma ilişkin belirtilen amaçlar çerçevesince Şirket , belirttiğimiz amaçları sağlamak için gerekli olduğu hallerde yetkili özel yahut kamu kurum ve kişilerine  aktarılabileceğini, işbu beyanı vermeme hakkımın olduğunu bilerek ve ilgili kişi olarak haklarım konusunda aydınlatılarak, işbu rızamı da her zaman geçersiz kılabileceğim bilgisi ile birlikte özgür iradem ile;

 

“ŞİRKET’’ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya SMS (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim GSM numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum,

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik tercihimi belirtiyorum;